Támogassa egyesületünket adójának 1%-ával


Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Keresés ebben a témában:
Szerző Üzenet
Offline
Avatar
Csatlakozott: 2008 jan. 10, 15:27
Hozzászólások: 360
Tartózkodási hely: Budapest, a rács innenső oldalán. Egyenlőre...
   
Hozzászólás 2008 ápr. 11, 10:17 
IV. EGYESÜLETRE MINT SZERVEZETRE ÉS VEZETŐIKRE VONATKOZÓ ETIKAI NORMÁK


IV. 1. Általános célok

A társadalomban egyre szélesebb körben nő az állatok iránt érzett felelősségtudat és az állati jogok betartatásának igénye. Magyarországon még hathatós változásokra van szükség ahhoz, hogy kialakuljon a felelős állattartási-, állatvédelmi kultúra és felzárkózhassunk az Európai Unió elvárásaihoz.
Mindezeket felismerve az egyesület elkészítette a magyar a DEK-et, melyet a díszmadártartó és – tenyésztő egyesületeknek, szervezeteknek elfogadásra ajánl.
A felzárkózáshoz szükséges, hogy valamennyi magyarországi jogszabályt teljes mértékben betartva, nyilvánosan, a díszmadártartó és – tenyésztő egyesületek, szervezetek társadalmi megbecsülésének növelése érdekében feddhetetlenül, egymás iránt szolidárisan, az egyenjogúságot tiszteletben tartva, politikai irányzatoktól és szervezetektől függetlenül, kizárólag a minőségi díszmadártenyésztés, -tartás érdekében működjenek.
Az etikus viselkedést nemcsak a törvényes előírások és a közösen kialakított döntések szigorú betartása alapján lehet lemérni. Az etikus viselkedésnek azon a meggyőződésen kell alapulnia, hogy a különböző helyzetekben mindig a legigényesebb, díszmadártartás, díszmadártenyésztés, az állatok és az állatvédelem egészének érdekeit szolgáló és értékeit közvetítő viselkedési normák szerint kell eljárni.
Ennek érdekében a díszmadártartó és – tenyésztő egyesület, mint szervezet, illetve annak vezetői megbízásuknak megfelelően felelősen vállalják az DEK I.-II. pontjainak betartásán kívül az alábbiakat:

IV. 2. Érdekképviselet, tevékenység

Az egyesület felelősségtudattal és az erkölcsi feddhetetlenség igényével célul tűzte ki a tagjainak érdekképviseletét és a felelős állattartás, az állatvédelem jelenlegi problémáinak megoldásához való tevőleges hozzájárulását. A DEK betartásához tagjai számára az elvárható segítséget megadja, a szükséges információkat biztosítja. A DEK nyilvános. Az egyesület a rendelkezésére álló fórumokon nyilvánosságot biztosít az etikai kódexnek, ezáltal is segítve annak érvényesülését, a benne foglaltak általános elfogadását.

IV. 3. Hírnév megőrzése, növelése

A fentiekre tekintettel az egyesület kiemelt jelentőséget tulajdonít a díszmadártartó, díszmadártenyésztő szervezet - mint önálló, felelősségteljes és etikailag korrekt társadalmi erő - hírneve megőrzésének és növelésének.

IV. 4. Partnerek érdekeinek tiszteletben tartása

Az egyesület szervezeti és együttműködő partnerei révén olyan viselkedési modellek bevezetésére és tiszteletben tartására törekszik, amelyek a szervezetek önállóságán, a díszmadártartás és – tenyésztés, az állatvédelem és egymás érdekeinek tiszteletben tartásán alapulnak.

IV. 5. A díszmadártartási- tenyésztési kultúra fejlesztése

Az egyesület érdekképviseletként, mint a társadalom aktív eleme, hozzá kíván járulni az állattartási kultúra fejlődéséhez. Fentiek csak a tagok és minden a díszmadártartás és – tenyésztés, az állatvédelem területén működő szervezet teljes elkötelezettségével és felelős részvételével valósíthatók meg.

IV. 6. Átláthatóság

A díszmadártartó, -tenyésztő egyesület mint szervezet tudomásul veszik, hogy a szervezetek nem működhetnek a nyilvánosság kizárásával, ezért működésük során az átláthatóságra törekednek, a szervezet bevételeiről és kiadásairól, adományozott javakról nyilvántartást vezetnek, és ezen adatokat - a személyiségi jogokat és az üzleti titoktartási kötelezettségeket figyelembe véve - hozzáférhetővé teszik.

IV. 7. Összeférhetetlenség

A díszmadártartó, -tenyésztő egyesület tudomásul veszi, hogy a magyarországi szervezetek támogatói (létrehozói) között lehetnek olyan személyek, akik tagjai a szervezet vezetőségének, és a privát szférában a díszmadarak tartásával, tenyésztésével, egészségügyi ellátásával kapcsolatos vállalkozást működtethetnek. Ezt a díszmadártartó és – tenyésztő egyesületek, szervezetek nem tekintik összeférhetetlennek, de ilyen esetben a szervezet által támogatott beszerzések és szolgáltatások nem köthetők többségében a szervezet tisztségviselőjéhez fűződő vállalkozáshoz.

IV. 8. Feddhetetlenség

A díszmadártartó, -tenyésztő egyesület, szervezet kijelenti, hogy az országos szervezetekbe, a civil érdekképviseletekbe választott, illetve delegált képviselőknek, valamint a díszmadártartó és – tenyésztő egyesületek, szervezetek vezetőinek szigorúan feddhetetlen személyeknek kell lenniük, mindezeket figyelembe véve, ezen személyek önként felajánlják lemondásukat, ha az személyes, szakmai vagy objektív okok miatt káros lehet a díszmadártartás és – tenyésztés megítélése szempontjából.

IV. 9. Döntéshozatal

A díszmadártartó, -tenyésztő egyesület minden fajta befolyástól mentesen, felelősségteljesen vesz részt a díszmadártartáshoz és – tenyésztéshez kapcsolódó döntésekben, elsődleges célként tekintve a díszmadártartók és – tenyésztők érdekeit.

IV. 10. Közös elvek, döntések

A díszmadártartó, -tenyésztő egyesület rész vesz a közös célkitűzések megfogalmazásában és megvalósításában, és tiszteletben tartják a közösen kialakított alapelveket, döntéseket, határozatokat.

IV. 11. Együttműködés piaci szereplőkkel

A díszmadártartó, -tenyésztő egyesület együttműködhet a díszmadártenyésztéshez, díszmadár-kereskedelemhez kapcsolódó piaci szereplőkkel, kereskedésekkel, üzletekkel, boltokkal, a DEK I.-II. figyelembevétele és betartása mellett. Az együttműködésről, annak szabályozásáról, feltételrendszeréről külön határozatban az egyesület közgyűlése, vezetősége dönt.

IV. 12. Vitás helyzetek, állásfoglalások

A díszmadártartó, -tenyésztő egyesület vállalja, hogy az egymás közötti vitákat kizárólag az egyesületükön, illetve a DEK-et elfogadó egyesületek közötti vitákat az országos szövetségen belül folytatják le, véleménye kinyilvánításával segítik az egyes kérdésekben hozott állásfoglalások kialakítását, az ezzel ellentétes magatartást súlyos etikai vétségnek tekinti. A közösen kialakított állásfoglalásokat a megfelelő fórumokon maguk is képviselik, és az ezzel ellentétes állásfoglalásoknak nem próbálnak meg érvényt szerezni.

IV. 13. Területi elv

A díszmadártartó, -tenyésztő egyesület kötelezik magukat a "területi elv" tiszteletben tartására. Helyi szinten az elsődlegesség a helyi szervezeteket illeti meg, mind a díszmadártartáshoz és – tenyésztéshez kapcsolódó kérdésekben való eljárásban, kiállítás és programszervezésében, mind az adománygyűjtésben, pályázatoknál. Az adománygyűjtésben, pályázatok során csak valós adatokat használnak fel. Az országos médiában történő reklámozás, illetve az országos hatókörű pályázatokon való részvétel nem minősül a területi elv megsértésének.

IV. 14. Információáramlás

A díszmadártartó, -tenyésztő egyesület etikai vétségnek tekintik az információ szabad áramlásának megakadályozását, az információ eltitkolását, hamis információ terjesztését. A közös érdekeket szem előtt tartva vállalja, hogy a hozzájuk érkezett lehetőségekről, információkról tájékoztatják a többi szervezetet, ezzel is segítve a felzárkózását azoknak a szervezeteknek, amelyeknek informatikai és infrastrukturális lehetőségei szerényebbek. A lehetőségekhez mérten az elnyerhető pályázati pénzek optimalizálására törekszik oly módon, hogy működése bizonyos elemeit igyekszik összehangolni a DEK-et elfogadó többi egyesülettel, egymás tevékenységét kiegészítve. Törekszik a kiállítási programjaik összehangolására a DEK-et elfogadó többi egyesülettel, melynek során a területi elvet figyelembevéve, egymás igényeit és lehetőségeit figyelembevéve alakítja ki éves kiállítási tervét.

IV. 15. Nyilvánosság

A díszmadártartó, -tenyésztő egyesület minden esetben kulturált kommunikációra törekszik. Az egyesület tudomásul veszi, hogy a sajtó nyilvánossága előtt a megszólított képviselője saját szervezete nevében nyilatkozhat, a többi szervezet nevében csak akkor, ha erre felhatalmazást kapott, illetve ha van közösen kialakított álláspont. Vonatkozik ez továbbá az adományok gyűjtésére, támogatások kérésére, pályázatokra és minden egyéb eljárásra. A jogosulatlan, önhatalmú eljárás vagy nyilatkozattétel etikai vétség.
A díszmadártartó, -tenyésztő egyesület tudomásul veszi, hogy a magyarországi díszmadártartást és – tenyésztést nemzetközi szinten csak a közösen delegált személy képviselheti.

IV. 16. Illetékességi kör

A díszmadártartó, -tenyésztő egyesület vállalja, hogy amennyiben a szervezet képviselője nem a saját szervezete, hanem a teljes díszmadártartó és – tenyésztő közösség nevében jár el, abban az esetben a támogatásokkal, az adományokkal ugyanazon a szinten kell elszámolnia. Az ezzel ellentétes magatartás súlyos etikai vétség.

IV. 17. Politika, közigazgatás

A díszmadártartó, -tenyésztő egyesület vállalja, hogy a politikai erőkkel önállóságon és függetlenségen alapuló kapcsolatot tart fenn, korrekt információkat szolgáltatnak a jogalkotók és a közigazgatás tevékenységéhez.

IV. 18. Közös álláspont, önhatalmúság

A DEK megsértésének minősül továbbá és a DEK- et elfogadó egyesületek sorából való kizárást vonja maga után a közösen kialakított vélemények súlyos megsértése vagy a díszmadártartó és – tenyésztő egyesületek, szervezetek céljait súlyosan veszélyeztető, illetve méltatlan magatartás, a közösség nevében megbízás nélkül önhatalmúlag történő eljárás, illetve az "díszmadártartás, díszmadártenyésztés" nevének használatával való visszaélés.

IV. 19. A DEK megsértésnek szankcionálása szervezetek között

A DEK-et aláíró szervezetek megállapodnak abban, hogy közösen Etikai Bizottságot hoznak létre. A Bizottság köteles minden olyan, a DEK-et érintő bejelentést megvizsgálni, amelyet valamely országos szövetség vagy az aláíró szervezetek, egyesületek legalább 10 %-a terjeszt elő. Az Etikai Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Az Etikai Bizottság eljárása eredményeképpen megállapíthatja a DEK megsértését, első szinten felhívhatja az érintett szervezet figyelmét a DEK ide vonatkozó előírásainak betartására, ha ez nem vezet eredményre, nyilvános állásfoglalást ad ki arról, hogy a DEK aláírói elhatárolják magukat az adott szervezettől.Hatálybalépés, eljárási és alkalmazási szabályok

Jelen DEK az IDRE 2008. .......-án megtartott ...... közgyűlése által a jogkörénél fogva elfogadott szabályzat.
Várom a javaslatokat! :wink:

Üdv, Balance :)

_________________
A rács túloldalán pihegő madárka is te vagy, egy rész belőled...


 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés ebben a témában:
Ugrás:  
cron

Pontos idő: 2020 ápr. 9, 2:19
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO